Ochrana osobných údajov

Vítam vás na mojich stránkach a veľmi si vážim, že vás moje TVORKY zaujali.

Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek, či návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje.

Ja, Zuzka Kuchár (elianto s.r.o.) zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie.

Spoločnosť elianto s.r.o. je na Úrade na ochranu osobných údajov registrovaná pod číslom:1716723

Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov)

Kto je správca?

elianto s.r.o. (www.tvorky.sk, www.zuzkakuchar.sk) IČO: 46 779 147, DIČ: 2820016364, IČ DPH: SK2820016364, so sídlom: Firmova 7, 851 10 Bratislava, Slovenská Republika, zapísanou v Obchodnom registry OS BA I, odd Sro, vložka č. 78049/B

Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, teda určujem, ako budú spracované a za akým účelom, počas akej dlhej doby a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa  budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na t.č. 0903118115 alebo e-mailom na zuzka@zuzkakuchar.sk

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov, umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy (vaše osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, meno a priezvisko, adresa, nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy /zasielanie e-zošitov s tvorkami elektronicky, aj fyzicky/)
  • vedenie účtovníctva (ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti na vystavenie a evidenciu daňových dokladov)
  • marketing, zasielanie noviniek (vaše osobné údaje /meno, e-mail/, na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate, využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných informácií. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú 10 rokov od udelenia. Ak nie ste mojim zákazníkom, posielam vám novinky len na základe vášho súhlasu 10 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v päte každého môjho e-mailu)
  • pokročilý marketing na základe súhlasu (len na základe vášho súhlasu vám môžem posielať tiež inširatívne ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, či Instagrame a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov
  • fotografická dokumentácia - živé akcie, stretnutia, tvorkovanie s deťmi, workshopy s tvorkami a pod.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu priebehu premlčacej doby, ak zákon nestanovuje dlhšiu dobu i ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnom prípade neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho ste na stránke, z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazovania webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby. Moje webové stránky je možné tiež prechádzať v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov. Používanie cookies si môžete vo svojom počítači zakázať.

Ochrana

Chránim vaše osobné údaje v maximalnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajp stupňu technologického rozvoja.

Chránim ich akoby boli moje vlasstné.

Prijala som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Postúpenie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom maju prístup moji zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie, než ja a na dané spracovanie osobných údajov sa špecializujú.

A sú to:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využívať ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade budem pri výbere na spracovateľa klásť minimálne také nároky na kvalitu a zabezpečenie ako na seba.

Postúpenie dát mimo EÚ

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledujúce práva.

Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-amilu na : zuzka@zuzkakuchar.sk

Máte právo na informácie, ktoré je už plnené touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 kalendárnych dní formou e-mailu, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení, alebo sú vaše osobné údaje neaktuálne, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, ze spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robím spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vniesli námietku voči spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.

Právo na prenositelnosť máte, ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k njiekomu inému. Budeme postupovať rovnako ako v prípade využitia práva na prístup, len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 30 kalendárnych dní.

Pravo na výmaz (byť zabudnutý) je vašim ďalším právom. Nechcem na vás zabudnúť, ale v prípade, že si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo služieb všetkych spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 60 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade zmažem všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať e-mailom.

Sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak najprv budete o svojom podozrení informovať mňa, aby som s tým vedela niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania noviniek a obchodných informácií

E-maily s inšpiráciami, článkami, tvorkami, novinkami a inými službami vám posielam, ak ste môj zákazník, na základe oprávneného záujmu.

Ak mojim zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich na základe vášho súhlasu.

V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu na konci každého môjho e-mailu

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že moji zamestnanci a spolupracovníci, ktorí buduú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkov so mnou (elianto s.r.o.).

Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predošlú Ochranu osobných údajov, ktorú nájdete >tu<

Ďakujem vám za dôveru a teším sa na spoločné tvorkovanie 🙂

Zuzka.